Talsu novada pedagogu tiešsaistes konference 2021.gada 27.decembrī

Mācību stunda – kvalitatīva izglītības procesa pamats”

Dienas kārtība

10.00                    Uzruna
10.05 – 10.45        “Kas ir kvalitatīva mācību stunda? Skolotāja – praktiķa skatījums”, Inese Freimute, Dundagas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, mācīšanās konsultants – eksperts, latviešu valodas un literatūras skolotāja
10.45 – 11.45        “Mācību stunda – skolotājam, skolēnam, stundas vērotājam. Dažādi skatu punkti”, Inga Pāvula, izglītības konsultante, mentore, supervizore

11.45 – 12.00        Pārtraukums

12.00 – 13.00        “Komunikācija skolā krīzes apstākļos”, Jolanta Derkevica – Pilskunga, Biznesa augstskolas “Turība” docente, Doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktore,
Maģistra studiju programmas “Sabiedriskās attiecības” direktore
13.00 – 14.30        “Digitālā paaudze skolā” Zanda Rubene, LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne, LU Doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” direktore

Konferences norises saite:
https://ej.uz/konference27

vai
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQyYTE1NGYtYmU3My00NjBiLThkNWMtZTZkZmExODAzYmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271d0df33-9677-483a-866a-3b3d0f391f04%22%2c%22Oid%22%3a%22cfc71d8f-7583-4b82-a81f-4d0230049e98%22%7d

Reģistrēšanās konferencei:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GXjTC89Zfzpy8i2qH4Lxf220XeSKa_5a3W12gHUiQ26fpg/viewform?usp=sf_link

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.