Skolēnu maršrutu autobusi un transporta biļešu apmaksa

SKOLĒNU PĀRVADĀJUMA MARŠRUTI

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

Sabiedriskais transports nokļūšanai Jaunpagastā (Talsu Valsts ģimnāzija)

Saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 9.punktā minēto Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.”

         Šo noteikumu 10.punkts paredz, ka Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.”

         Talsu novada pašvaldībā 12.07.2018. pieņemti saistošie noteikumi Nr. 26 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā, kuru 2. un 3.punktos noteikts, ka pašvaldība katram izglītojamajam veic braukšanas izdevumu apmaksu tikai vienā no minētajiem veidiem:

  •      sabiedriskā transporta biļete, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;
  •      braukšanas karte.
4.punkts nosaka, ka 1.-9.klasē tiek segti izdevumi 100% apmērā Talsu novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs, savukārt 10.-12.klasē visiem skolēniem 100% apmērā, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādē.
“4. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no deklarētās dzīvesvietas līdz pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros), 100 % apmērā:

   4.1. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada teritorijā;

       4.2. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 10.–12. klases izglītojamiem.”

5.punkts paredz, ka tiek segti transporta izdevumi Talsu novadā deklarētajiem profesionālās ievirzes (mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola) audzēkņiem nokļūšanai no mājām uz izglītības iestādi vai no Talsu novada skolas uz izglītības iestādi un mājup.
“5.Pašvaldība sedz Talsu novadā deklarētajiem pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu no deklarētās dzīvesvietas vai Talsu novada vispārējās izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās, līdz pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros) 100 % apmērā”.

         Ar noteikumiem varat iepazīties ŠEIT.

Talsu novada pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus lielākajā novada teritorijas daļā. Ar skolēnu pārvadājumu maršrutiem un autobusu kursēšanas laikiem varat iepazīties ŠEIT.