Pašnovērtējuma ziņojumi

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 5.punkts nosaka, ka izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs katru gadu līdz 1. septembrim nodrošina pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību izglītības iestādes vai eksaminācijas centra, vai dibinātāja tīmekļvietnē.

Talsu novada izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumi:

* Pirmsskolas izglītības iestādes:

* Vispārizglītojošās skolas:

*  Profesionālās ievirzes skolas: