Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības.

  1. gada aprīlī noslēdzās jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kurā piedalījās septiņi pretendenti. 2022. gadā projektus īstenos divas biedrības.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” īstenos projektu “Visi kopā!” sadarbības partneris Valdemārpils vidusskola.

Projekta mērķis ir integrēt dažādu vecumu un sociālo grupu, tai skaitā PMP riska grupas jauniešus ar mācību un ekonomiskajiem riskiem, kopīgās iniciatīvās, aizraujošās motivāciju un personības izaugsmi veicinošās neformālās izglītības aktivitātēs, kas stiprinātu jauniešu motivāciju turpināt izglītības procesu un sekmētu iekļaušanos skolas kolektīvā.

Projektā iekļautas aktivitātes, kurās jaunieši iegūs komunikācijas prasmes, saskarsmes un sadarbības prasmes. Jaunieši plānos un organizēs aktivitātes sev un draugiem, tādējādi attīstot iniciatīvu, uzņēmību, līderprasmes un sasniegumu motivāciju.

Projektā plānota pirmās dienas satikšanās, atkalredzēšanās, iepazīšanās, komandas veidošanas, nākamo aktivitāšu plānošanas nodarbības, pienākumu sadale. Nākošajās divās dienās bijušajā Lubezeres skolā, kurā mācījies Latvijas jūrskolas attīstītājs Krišjānis Valdemārs, norisināsies aktivitāte “Dzīves skola” – jauniešu plānots pasākums, iekļaujot makšķerēšanu Lubezeres ezerā, zivju zupas meistarklasi, komandas saliedēšanas spēles. Tāpat notiks izglītojošas nodarbības par tautas tradīcijām un nemateriālo kultūrmantojumu.

Turpinājumā plānota triju dienu mācību/pieredzes ekskursija Vidzemē. Ekskursijas laikā reālā vidē tiks apgūtas zināšanas dažādos mācību priekšmetos (sports, vēsture, ģeogrāfija, literatūra, fizika, ekoloģija un sociālās zinības). Paredzēta pieredzes apmaiņa ar citiem mazpulkiem, dabas un kultūrvēsturisko objektu apmeklēšana. Kopumā plānots iesaistīt vairāk kā 20 dalībniekus, no tiem vismaz 10 būs priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši.

Biedrība “A-vision” īstenos projektu “IZAUGSME”, sadarbības partneris Talsu pamatskola.

Projekta ”IZAUGSME” pamatideja ir, izmantojot dažādas neformālas izglītības metodes, dot iespēju jauniešiem iepazīt sevi, savus resursus un, iespējams, savus slēptākos talantus, veidot savu izaugsmi, kā arī ļaut domāt, pieņemt lēmumus un veicināt empātiju savstarpējās attiecībās. Iegūtās zināšanas un prasmes dotu lielāku motivāciju mācīties un priekšlaicīgi nepamest skolu. Projekta ietvaros plānots strādāt ar 15 jauniešiem no Talsu pamatskolas vecuma grupā no 7. līdz 9. klasei. Primārā jauniešu mērķauditorija ir priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši, kas jau saņem projekta atbalstu, sekundārā mērķauditorija ir pārējie jaunieši, kam varētu būt aktuālas šāda veida prasmes un izaugsmes iespējas.

Grupai tiek paredzētas trīs tikšanās reizes. Pirmajā tikšanās reizē projekta organizatori ar jauniešiem tiksies Talsu pamatskolā, lai ar viņiem iepazītos un sagatavotu jauniešus triju dienu āra dzīves nometnei, kas plānota skolēnu rudens brīvdienās rudenīgos apstākļos apkurināmās armijas tipa teltīs Talsu pauguraines dabas parka teritorijā. Jauniešiem būs iespēja iepazīt sevi, dažādas āra dzīves prasmes, darboties sevis pilnveides darbnīcās un lekcijās, kā arī iemācīties, kā veiksmīgāk sadarboties komandā un veicināt savu izaugsmi. Trešā tikšanās reize, kas notiks Talsu pamatskolā, paredzēta atgriezeniskās saites iegūšanai un secinājumiem.

Pēc projekta realizācijas tiks apkopoti apmācību rezultāti, personīgās izaugsmes rādītāji un ieteikumi turpmākajai jauniešu izaugsmei. Katrs jaunietis saņems aprakstu par sevi.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu.

Projekta koordinatore Vēsma Gaiziņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *