Kurzemes un Zemgales novadu pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu mūzikas skolotāju IV konference 2022.gada 14.septembrī Talsu pamatskolā (Gaismas ielā 1, Talsos)

Kurzemes un Zemgales novadu pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu mūzikas skolotāju IV konference

Talsos, Gaismas ielā 1., 2022. 14.09.

 Konferences norise:

9.00 –   Reģistrācija, RaKas grāmatu galds, rīta kafija

10.00 – Konferences atklāšana, Talsu pamatskolas audzēkņu un skolotāju muzikāls sveiciens

10.20 – JVLMA profesora, PhD., Valda Bernhofa lekcija „Skolotāja darbs kā māksla veicināt bērna muzikalitātes attīstību”

12.20 – Kafijas pauze, grāmatu galds

13.00 – Meistarklases – I daļa

14.00 – Meistarklases – II daļa

15.00 – Apliecību izsniegšana

Meistarklašu vadītāji:

  • Inta Godiņa, Mg.muz.paed.,Skola 2030 eksperte, Rīgas 6.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas, solfedžo, kora un solo dziedāšanas skolotāja

“Mācību stundas ievada daļas daudzveidības iespējas. Dzirdes, balss, uzmanības attīstība mūzikas teorijas procesā. Praktiski vingrinājumi”

  • Līga Taube, Mg.paed., Mg. Mārupes PII “Namiņš” vadītāja, mūzikas skolotāja, mūzikas terapeite

“Dažādu metodisko līdzekļu pielietošana bērnu muzikālajā darbībā”

  • Ilona Poikāne, Rīgas Doma kora skolas vokālais pedagogs.

“Vokālo prasmju attīstīšanas metodes 6-8 g.v bērniem”

  • Aiga Ignāte, Talsu 2.vidusskolas mūzikas skolotāja

           „Mūzika, runa, kustība: apvienojot šos  trīs elementus varam palīdzēt bērna

            vispārējai  attīstībai, sekmējot uz   izaugsmi vērstus procesus.”

  • Dina Bičule, Mg.paed., Talsu pamatskolas direktore, Kultūras un pašizpausmes mākslā mācību jomu koordinatore, mūzikas skolotāja

“Daba un dabas skaņas kā iedvesmas avots: Kā radīt skaņu etīdi? “

  • Liene Paņina, Ventspils PII “Saulīte” mūzikas skolotāja

Jolanta Kuzmina Ventspils PII “Bitīte” mūzikas skolotāja)

“Pieredzē balstītas muzikālās rotaļu idejas pirmskolas vecuma bērniem”

  • Baiba Brice,paed., LU lektore, Talsu starpnovadu mācību jomu koordinatore, PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja

Elementārās muzicēšanas paņēmieni bērnu koncentrēšanās spēju sekmēšanai. Rotaļu piemēri”.

Katrs konferences dalībnieks varēs piedalīties 2 meistarklasēs. Pieteikšanās uz meistarklasēm notiks pirms konferences, reģistrācijas laikā.

Konferences dalībnieki saņems pedagogu profesionālās pilnveides kursu apliecību par 6 stundām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.