Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu reglamentē Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”. Noteikumos noteikts, kāda ir valsts un pašvaldības komisiju kompetence, kā arī noteikumu 1.pielikumā norādīti kritēriji un nosacījumi pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumu sniegšanai.

 Valsts komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamajiem ar:

 • redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12.klasei;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9.klasei;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5. līdz 9.klasei.
 • vispārējās izglītības programmām

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par:

 • atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
 • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei.
 

Talsu novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskajai komisijai iesniedzamie dokumenti:

 1. Vecāku iesniegums (Talsu novada PMK iesniegums (1.pielikums) – veidlapu vecāki aizpilda vienlaicīgi ar dokumentu iesniegšanu) par bērna intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un:
  • vecāka personas apliecinošu dokumentu;
  • pilnvaru, ja vecāki rakstiski pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā un pilnvarotās personas apliecinošu dokumentu.
 1. Ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli (anamnēzi), par bērna redzi un dzirdi, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes.
 2. Izglītojamā pārbaudes karte (Talsu novada PMK izglītojamā pārbaudes karte (2.pielikums)
 3. Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma:
  • ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar dzirdes traucējumiem – jāiesniedz audiologa, audiologopēda vai otolaringologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz ortopēda vai rehabilitologa, reimotologa, traumatologa vai bērnu ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes; izglītojamiem ar neiroloģiskām saslimšanām un fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz neirologa atzinums;
  • ar somatiskām saslimšanām – jāiesniedz alergologa vai pneimonologa, ftiziatra, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar valodas attīstības traucējumiem – jāiesniedz logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums un /vai bērnu neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem – jāiesniedz klīniskā psihologa un psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar garīgās veselības traucējumiem, ar jauktiem attīstības traucējumiem – jāiesniedz klīniskā psihologa un psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • nemot vērā bērna pamata diagnozi, papildus iepriekš norādītajiem atzinumiem, nepieciešamības gadījumā jāiesniedz citu speciālistu atzinumi, kas raksturo bērna veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.
 4. Iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, ko apstiprinājusi izglītības iestāde.
 5. Izglītības iestādes sniegta informācija (Talsu novada PMK informācija par izglītojamo (3.pielikums) vai tās sagatavotu izglītojamā raksturojumu, kas izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms komisijas sēdes;
 6. Izglītības iestādes logopēda atzinums par izglītojamo, kas sagatavoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms komisijas sēdes, un /vai izglītības iestādes psihologa atzinumu par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pirms komisijas sēdes;
 7. Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izrakstu un liecību, kā arī izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā.

Precīzāku informāciju par Talsu novada pedagoģiski medicīniskajā komisijā iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt Talsu novada Izglītības pārvaldē (katru darbadienu pa tālruņiem 63222549, 26542688, 632222583 no 8.00-12.00 un 13.00-17.00).

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija