Olimpiādes, ZPD, konkursi

Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā

https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-prieksmetu-olimpiazu-norises-laiki

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-prieksmetu-olimpiazu-organizesanas-kartiba

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/aktualais-par-zinatniskas-petniecibas-darbu-konferencem-jaunaja-macibu-gada