PII Darba plāns 2020./2021. mācību gadam

Dokuments lejupielādei: PII_Māc_gada_uzd_2020-2021_Talsu

Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 2020./2021. mācību gada uzdevumi

GADA TĒMA – ORGANIZĒT KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTU MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS PROCESU VISPUSĪGAI BĒRNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAI  

Galvenie mācību uzdevumi:

1. Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu akcentējot savstarpējās sadarbības prasmes.

 • Caurvijās balstīts mācību process – sadarbība (mācās veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību, mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību);
 • Nodarbību īstenošanu pa centriem.

2.Turpināt veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide.
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem, runājošās sienas izveide.
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros.

3.Turpināt sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.

 • Individuālā pieeja izglītojamajiem.
 • Bērna formatīvā un summatīvā vērtēšana.
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

4.Pilnveidot:

 • Iestādes skolotāju savstarpējo sadarbību;
 • iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību;
 • Vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces.
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi.
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm.
 • Atvērto durvju dienas.
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.

5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.
 • Turpināt rosināt skolotājas bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas. PILNVEIDOT DIGITĀLO PRASMJU APGUVI IZMANTOJOT JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS MĀCĪBU PROCESA DAŽĀDOŠANAI.

Mēnesis

Pasākums

Iestāde

Māc. g. ietvaros

Kompetenču pieeja mācību saturā

Aprobācijas iestādes , ekspertu , konsultantu konsultācijas iestādē , kursi

Augusts

Izglītības iestāžu apsekošana 

Pēc plānotā grafika

Vadītāju, vietnieku, metodiķu sanāksme

26.08.

 Septembris

 

Medicīnas māsu diena

Talsu PII Zvaniņš

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai ( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē kur iesaistās arī mūzikas, sporta skolotāji, logopēdi u.c.

Eksperti konsultanti – Valdemārpils PII, Rojupes PII “Saulespuķe”

Oktobris

Vadītāju vietnieku, metodiķu metodiskā diena

sadarbībā ar sākumskolas metodiskās apvienības vadītāju, skolotājiem

 

 

Kursi skolotāju palīgiem “Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”

Talsu novada Izglītības pārvalde

 

Mazo solistu dziedāšanas svētki “Mazputniņš”

Talsu PII “Pīlādzītis” pasākums ???

Sporta skolotāju metodiskā diena

Sporta skolotāji pārrunā  aktualitātes

 

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un  dalās pieredzē

Eksperti konsultanti- Lībagu sākumskolas PII, Rojas  PII “Zelta zivtiņa”

 

 Novembris

Mūzikas skolotāju metodiskā diena

Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes

Pirmsskolas izglītības iestāžu Orķestru parāde

????

 

Kursi skolotāju palīgiem “Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”

Talsu novada Izglītības pārvalde

Decembris

Bērnu radošo darbu izstāde

Talsu novada Izglītības pārvalde

Janvāris

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē

Eksperti konsultanti-Laucienes PII “Bitīte”, Valdgales pamatskolas PII,

Februāris

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai ( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē

Eksperti konsultanti- Stendes pamatskolas PII, Virbu sākumskolas PII,

Marts

Mūzikas skolotāju metodiskā diena

Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes

Dambretes turnīra ”PRĀTO GUDRI”

Talsu PII “Sprīdītis ” pasākums???

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē

Eksperti konsultanti- Laidzes PII “Papardīte”, Dundagas PII “Kurzemīte”

PII konference “ Skolotājs pirmsskolā

Talsu 2. vidusskola

Aprīlis

Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai( uzsvars uz savstarpējo sadarbību- bērns-bērns, bērns- skolotājs, skolotājs -skolotājs, skolotājs – skolotāja palīgs, skolotājs- vecāks)

**Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē

Eksperti konsultanti- Vandzenes PII “Zīlīte”, Laucienes pamatskolas PII

Sporta skolotāju metodiskā diena

Sporta skolotāji pārrunā aktualitātes

Kurzemes – Zemgales mūzikas skolotāju konferenci

Talsu pamatskola ???

Sešgadīgo bērnu sporta spēles

Talsu sporta halle

 

DZEJAS SVĒTKI „DZEJOLĒNS ”

Laidzes PII “Papardīte” pasākums???

Maijs

Medicīnas māsu diena

Virbu sākumskola

Sporta diena “Kastanīša kauss” (Talsu pilsētas PII)

Talsu PII “Kastanītis” pasākums ????

**Katra pirmsskolas izglītības iestāde sazinās ar kādu no Talsu novada vai sadarbības partneru ( Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu) pirmsskolas izglītības iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē