ESF projekta“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, arī attālināto mācību laikā, īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī tika izstrādāti un īstenoti 90 individuālā atbalsta plāni izglītojamiem sešās novada skolās.  Skolēniem bija iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī saņemt atbalstu sevis motivēšanai, savu resursu apzināšanai, laika plānošanai. Ierobežojumu dēļ konsultācija notika attālināti, tiešsaistē skolotājam viens pret vienu tiekoties un darbojoties ar izglītojamo. Visas īstenotās aktivitātes tika vērstas uz to, lai mazinātu risku jauniešiem pirms laika pamest mācības. Projekta ietvaros tika  īstenoti 2 jaunatnes iniciatīvas projekti, kas ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.  Abu projektu īstenošanas termiņi pagarināti līdz rudenim, lai varētu tikties  un darboties kopā, īstenojot jauniešiem saistošas, personību pilnveidojošas un motivējošas aktivitātes.

Izvērtējot paveikto, tiek atzīsts, ka sniegtais individuālais atbalsts lielākā daļā gadījumu ir uzlabojis situāciju un mazinājis mācību pamešanas risku.  No 90 skolēniem, kuri bija iesaistīti projektā, tikai diviem situācija neuzlabojās un 16 uzlabojās daļēji.

Līdz šim projektā atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, valdība nolēma paplašināt projekta mērķauditoriju. Līdz ar to, no 2021. gada 1. septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1. klases. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vairāk par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

30.06.2021.

Projekta koordinatore       Daiga Feldmane

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.