ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Talsu novadā

2021./2022.mācību gadā ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpina īstenot 5 pedagogi karjeras konsultanti (PKK) Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā, Dundagas vidusskolā, Rojas vidusskolā, Mērsraga vidusskolā 7.-12.klašu skolēniem, Talsu pamatskolā, Pastendes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem.

2021./2022.mācību gadā Talsu novada Izglītības pārvalde pārņem Rojas novada domes 2017.gada 7.marta sadarbības līguma Nr.4.-8.3.3/26 tiesības un saistības, saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5.panta otro daļu, pielikuma 38.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”1.punktu, 12.5 un 12.6 apakšpunktu, un Talsu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.87 “Par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu izglītības jomā”.

Karjeras atbalsta akcenti:

Plānošana
• PKK darba plāns mācību gadam tiek veidots, balstoties uz skolas Karjeras izglītības
programmu, tam jāiekļaujas skolas mācību un audzināšanas darba plānojumā.
• Atjaunotās un no jauna izstrādātās Karjeras izglītības programmas – pieejamas skolu / pašvaldību mājas lapās

Rīcība
• PKK pārziņā esošo klašu / kursu iepazīšana grupu konsultācijās, klases stundās
• Individuālo karjeras konsultāciju iespēju piedāvājums, pastiprināts akcents uz 9. un 12.kl., 4.kursa izglītojamiem
• Jēgpilna skolēnu izpēte
• Darbs ar izglītojamo vecākiem
• Metodiskais darbs

Uzraudzība
• Izglītības iestādes akreditācijas prasības (https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/145/download)
• Pašvaldības un izglītības iestādes vadītāja atbildība karjeras atbalsta darba nodrošināšanā (https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums)
• Pašvaldības kā projekta sadarbības partnera atbildība par PKK kvalitatīvu darbu projekta izglītības iestādēs
• Karjeras atbalsta darba izvērtējums un PKK pašvērtējums («Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs …» https://www.viaa.gov.lv/lv/media/2541/download, https://www.viaa.gov.lv/lv/media/2543/download )
• Anketēšana, iegūtās atgriezeniskās saites analizēšana

Pedagogs karjeras konsultants (turpmāk – PKK) ir galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem un atbalsta personālu, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

  1. PKK sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā.
  2. PKK līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.
  3. PKK veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba tirgus tendencēm.
  4. PKK sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; pamatojoties uz izglītojamā spējām, interesēm un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā.
  5. PKK piesaista ārējos sadarbības partnerus – uzņēmējus, augstskolas, mūzikas un mākslas skolas – dažādu mācību kursu īstenošanai un satura padziļinātai apguvei.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

2021./2022.mācību gada sākumā pedagogi karjeras konsultanti sagatavo darba plānu, kurā paredzētas individuālas konsultācijas izglītojamiem, integrētu mācību stundu sagatavošana un vadīšana sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, aptaujas anketu izstrādāšana, aptauju veikšana un apkopošana, grupu nodarbība vadīšana, karjeras izglītības programmu pilnveidošana un aktualizēšana sadarbībā ar izglītības iestāžu vadību un klašu audzinātājiem, piedalīšanās Karjeras nedēļas pasākumos, pasākumu vecākiem sagatavošana un organizēšana, absolventu gaitu apzināšana, tikšanās ar skolu absolventiem, metodisko sanāksmju sagatavošana un organizēšana pedagogiem par karjeras vadības prasmju identificēšanu mācību priekšmetu standartos, konkursu organizēšana izglītojamiem par profesijām, darbs pie izglītojamo karjeras mapju/ portfolio veidošanas, lai novērotu skolēnu izaugsmes dinamiku, tendences, ideju, domu, mērķu realizāciju, maiņu, stabilitāti jeb svārstīgumu, skolēniem tiek dota iespēja analizēt savu personīgo sniegumu, izaugsmi.

Pedagogi karjeras konsultanti regulāri izglītojas semināros, konferencēs, kursos, supervīzijās. 2021.gada 19.-21.oktobrī notika tiešsaistes Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas (IAEVG) 44.tā starptautiskā konference. Konferences mērķis ir izcelt karjeras atbalsta nozīmi izglītības, indivīda un tautsaimniecības attīstībā, kā arī veicināt karjeras atbalsta jomas attīstību kopumā. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) notiek semināru cikls “Stunda nozarē”.

2021.gada oktobrī Talsu Valsts ģimnāzija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu” par Jauno mediķu skolas organizēšanu. Jauno mediķu skolas saturu nodrošinās SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, sadarbojoties ar RSU, bet par organizatoriskajiem jautājumiem rūpēsies izglītības iestāde.

Lienīte Krūzīte, projekta koordinatore Talsu novadā

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.