ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktualitātes

Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuriem pastāv risks pārtraukt mācības. Sākot no 2021. gada 1. septembra, atbalstu projektā saņem ne tikai 5.-12. klases skolēni, bet arī 1.-4. klases skolēni. Projekta īstenošanas laiks ir pagarināts par 12 mēnešiem, un tas ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim ar iespēju realizēt individuālā atbalsta plānus arī 2022./2023. mācību gadā. 2021./2022. mācību gadā individuālā atbalsta plānus ir sagatavojušas 13 Talsu novada skolas, konsultācijas saņem 214 skolēni.

Kopš 2019. gada sadarbībā ar biedrībām ir realizēti pieci jaunatnes iniciatīvu projekti. Periodā no 2020. gada vasaras līdz 2021. gada beigām īstenoti divi jaunatnes iniciatīvu projekti.

Biedrības “Piedzīvojuma Gars” projekts “Arhitekts Talsu novadā” realizēts Laucienes pamatskolā. Projektā piedalījās 27 skolēni no 8. un 9. klases, tai skaitā 4 priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši. Skolēni klātienes un virtuālajās pastaigās kopā ar biedrības “Piedzīvojuma Gars” treneriem, instruktoriem, pilsētplānotājiem un mentoriem pētīja Laucieni, tās apkārtni. Pēc tam viņi veidoja virtuālu apkārtnes maketu un fizisku maketu no putuplasta, Lego, krāsām, plastilīna un citiem materiāliem.

Darbs ar izpēti klasē tika organizēts visiem kopā, mazās grupās un individuāli. Tas notika kā atvērta tipa arhitektūras birojā ar daudziem praktikantiem. Jaunieši pētīja apkārtni un piefiksēja savos telefonos apkārtnes elementus, kā arī pildīja dažādus izaicinājumus. Maketa veidošana notika attālināti, izmantojot 3D modelēšanu programmā Blender, spēlējot pilsētas būvniecības datorspēli Cities Skyline un strādājot ar stiklu, gaismu un zīmuļiem, paņemot daļu no īstās apkārtnes un piezīmējot klāt to, kas tajā vēl attīstāms vai fantazējams.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” projekts “Laimes pēdas” realizēts Upesgrīvas pamatskolā un Valdemārpils vidusskolā. Projekta mērķis bija Latvijas Mazpulku neformālas izglītības aktivitātēs iesaistīt 22 Talsu novada bērnus un jauniešus, tai skaitā arī 12 no priekšlaicīgas mācību riska grupas. Jauniešu interese bija lielāka, nekā iepriekš bija plānots, projektā piedalījās 42 dalībnieki, tai skaitā 24 priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši. Pavisam notika 9 aktivitātes: “Ideju pēda”, “Zvaigznes pēda”, “Dzenam pēdas”, “Ūdens pēda”, “Sadarbības pēda”, “Gaismas pēda”, “Izturības pēda”, “Prieka pēda”, “Laimes pēda”. Projektā jaunieši varēja sadarboties, piedaloties saistošās, personību pilnveidojošās un motivējošās aktivitātēs.

  1. gada aprīlī ir noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss, kurā piedalījās septiņi pretendenti. 2022. gadā projektus īstenos divas biedrības.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” īstenos projektu “Visi kopā!”, sadarbības partneris Valdemārpils vidusskola.

Projekta mērķis ir integrēt dažādu vecumu un sociālo grupu, tai skaitā PMP riska grupas jauniešus ar mācību un ekonomiskajiem riskiem, kopīgās iniciatīvās, aizraujošās motivāciju un personības izaugsmi veicinošās neformālās izglītības aktivitātēs, kas stiprinātu jauniešu motivāciju turpināt izglītības procesu un sekmētu iekļaušanos skolas kolektīvā.

Projektā iekļautas aktivitātes, kurās jaunieši iegūs komunikācijas prasmes, saskarsmes un sadarbības prasmes. Jaunieši plānos un organizēs aktivitātes sev un draugiem, tādējādi attīstot iniciatīvu, uzņēmību, līderprasmes un sasniegumu motivāciju.

Projektā plānota pirmās dienas satikšanās, atkalredzēšanās, iepazīšanās, komandas veidošanas, nākamo aktivitāšu plānošanas nodarbības, pienākumu sadale. Nākošajās divās dienās bijušajā Lubezeres skolā, kurā mācījies Latvijas jūrskolas attīstītājs Krišjānis Valdemārs, norisināsies aktivitāte “Dzīves skola” – jauniešu plānots pasākums, iekļaujot makšķerēšanu Lubezeres ezerā, zivju zupas meistarklasi, komandas saliedēšanas spēles. Tāpat notiks izglītojošas nodarbības par tautas tradīcijām un nemateriālo kultūrmantojumu.

Turpinājumā plānota triju dienu mācību/pieredzes ekskursija Vidzemē. Ekskursijas laikā reālā vidē tiks apgūtas zināšanas dažādos mācību priekšmetos (sports, vēsture, ģeogrāfija, literatūra, fizika, ekoloģija un sociālās zinības). Paredzēta pieredzes apmaiņa ar citiem mazpulkiem, dabas un kultūrvēsturisko objektu apmeklēšana. Kopumā plānots iesaistīt vairāk kā 20 dalībniekus, no tiem vismaz 10 būs priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši.

Biedrība “A-vision” īstenos projektu “IZAUGSME”, sadarbības partneris Talsu pamatskola.

Projekta ”IZAUGSME” pamatideja ir, izmantojot dažādas neformālas izglītības metodes, dot iespēju jauniešiem iepazīt sevi, savus resursus un, iespējams, savus slēptākos talantus, veidot savu izaugsmi, kā arī ļaut domāt, pieņemt lēmumus un veicināt empātiju savstarpējās attiecībās. Iegūtās zināšanas un prasmes dotu lielāku motivāciju mācīties un priekšlaicīgi nepamest skolu. Projekta ietvaros plānots strādāt ar 15 jauniešiem no Talsu pamatskolas vecuma grupā no 7. līdz 9. klasei. Primārā jauniešu mērķauditorija ir priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jaunieši, kas jau saņem projekta atbalstu, sekundārā mērķauditorija ir pārējie jaunieši, kam varētu būt aktuālas šāda veida prasmes un izaugsmes iespējas.

Grupai tiek paredzētas trīs tikšanās reizes. Pirmajā tikšanās reizē projekta organizatori ar jauniešiem tiksies Talsu pamatskolā, lai ar viņiem iepazītos un sagatavotu jauniešus triju dienu āra dzīves nometnei, kas plānota skolēnu rudens brīvdienās rudenīgos apstākļos apkurināmās armijas tipa teltīs Talsu pauguraines dabas parka teritorijā. Jauniešiem būs iespēja iepazīt sevi, dažādas āra dzīves prasmes, darboties sevis pilnveides darbnīcās un lekcijās, kā arī iemācīties, kā veiksmīgāk sadarboties komandā un veicināt savu izaugsmi. Trešā tikšanās reize, kas notiks Talsu pamatskolā, paredzēta atgriezeniskās saites iegūšanai un secinājumiem.

Pēc projekta realizācijas tiks apkopoti apmācību rezultāti, personīgās izaugsmes rādītāji un ieteikumi turpmākajai jauniešu izaugsmei. Katrs jaunietis saņems aprakstu par sevi.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu.

Projekta koordinatore Vēsma Gaiziņa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.