Vakance Talsu novada Izglītības pārvaldē

Talsu novada Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90009113532) izsludina konkursu uz vadītāja vietnieka amata vietu (uz noteiktu laiku – orientējoši līdz 2024.gada aprīlim)

Talsu novada Izglītības pārvalde aicina darbā aktīvu, radoši domājošu  Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieku, kurš ir gatavs intensīvam darbam un spēj strādāt, nosakot prioritātes,  lai sasniegtu rezultātus un sekmētu precīzu Izglītības pārvaldes funkciju izpildi.  Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām  pieteikumu!   

Amata konkursa nolikums

 Prasības pretendentiem (-ēm):

  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā  noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību;
  • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
  • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
  • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes
  • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā
  • prasme darbā ar MS Office (Word, Excel)

Galvenie pienākumi:

    • Veikt vadītāja pienākumus vadītāja prombūtnes laikā;
    • Sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm to akreditācijas procesā un ikdienā;
    •  Koordinēt izglītības iestāžu kvalitātes izvērtēšanas un attīstības procesus;
    • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi sev uzticētās atbildības apmērā;
    • Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
    • Sagatavot un iesniegt Talsu novada pašvaldībai un Izglītības pārvaldes vadītājam savas kompetences atbilstošo pasākumu izdevumu tāmes;
    • Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, paaugstināt savu profesionālo meistarību;
    • Nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Talsu novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi Izglītības pārvaldē un izglītības iestādēs (vispārizglītojošajās skolās, profesionālās ievirzes skolās un BJC) sev uzticētās atbildības apmērā;
    • Sniegt atbalstu izglītības iestādēm (pamatā vispārizglītojošajām skolām)  mācību procesa nepārtrauktības un atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanā;
    • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
    • Saskaņot un/vai apstiprināt izglītības iestāžu tarifikācijas;
    • Apkopot informāciju par izglītības iestāžu vakancēm.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) ;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas
  • Redzējumu par Talsu novada izglītības iestāžu pārvaldības un metodiskā atbalsta sistēmu novadā (līdz divām A4 lapām datorrakstā).

Pieteikumu var:

  • iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Izglītības pārvalde, adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu”
  • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Talsu novada Izglītības pārvaldē, Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā, ar norādi „Konkursam uz Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu”;
  • iesūtīt e-pastā izglitibasparvalde@talsi.lv, dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2022.gada 18.jūlijam plkst.8.30. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju vadītāja vietnieka amata atlīdzība ne mazāka kā 1318 euro (bruto).

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.