Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam

Projekta tiešais mērķis ir sekmēt romu bērnu un jauniešu iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta mērķa grupa ir Latvijā visvairāk diskriminētā mazākumtautību grupa – romu bērni un jaunieši.

Īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta, Jelgavas pilsēta, Talsu novads un Valmieras pilsēta.

Galvenās aktivitātes: apmācības par dažādības vadību un nediskrimināciju izglītībā, tai skaitā par norvēģu metodikas „Grunnlaget” izmantošanu darbam ar romu bērniem un jauniešiem,  romu mediatoru apmācība un darbība, resursu centru romu bērniem un jauniešiem izveide, inovatīvu starpkultūras pasākumu īstenošana, informatīvu palīgmateriālu izstrāde,  profesionāļu konsultācijas un starpetnisko NVO sadarbības tīkla izveide u.c.

Projektā plānotie galvenie rezultāti ir: veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā, un čigānu kopienas integrācija sabiedrībā, apgūta starptautiskā pieredze un apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidota un apmācīta mediatoru – romu grupa, izveidoti resursu centri mērķa grupai, iesaistīta pamatnācijaun mazināti negatīvie stereotipi pret romiem, paaugstināts romu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte (pilsonības iegūšana, brīvprātīgais darbs).

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada oktobris – 2015.gada septembris

Vairāk informācijas varat iegūt, sazinoties ar IIC projektu vadītāju Kristīni Liepiņu, tālr.: 65235635, e-pasts: kristine@iic.lv

 

Projektu finansiāli atbalsta : Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Projekta asociētie partneri un līdzfinansētāji: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Jelgavas izglītības pārvalde”, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Talsu novada pašvaldība un Valmieras pilsētas pašvaldība.