Aktualitātes ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Talsu, Dundagas un Mērsraga novadu izglītības iestādēs

Talsu pamatskolas, Talsu 2.vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu sākumskolas, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas, Pastendes pamatskolas, Laucienes pamatskolas, Sabiles pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Vandzenes pamatskolas, Mērsraga vidusskolas un Dundagas vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā saņēmuši darba vietas aprīkojumu, lai sekmīgi turpinātu pildīt savus amatu pienākumus. 2017.gada 14.decembrī Mērsraga vidusskolā, Vandzenes pamatskolā, […]

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Projekta īstenotājs   Izglītības kvalitātes valsts dienests Projekta sadarbības partneris  Latvijas pašvaldībām; Valsts profesionālās […]

PASLAVĒ, PAJAUTĀ, PIEDĀVĀ

2018. gada 16. martā  Talsu 2. vidusskolā, K. Mīlenbaha ielā 32,  notiks Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference  „Kompetenču pieeja mācību satura apguvē” PII konferences dk_2018        

“Džimbas drošības programma” pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu  „Centrs Dardedze” īsteno projektu ”Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”, kas tiek realizēts ar “Kids First Foundation”  finansiālu atbalstu. “Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības. Dardedze aktīvi strādā, lai vardarbība nenotiktu, bet gadījumos, ja vardarbība ir notikusi, piedāvā profesionālas konsultācijas un […]