Izglītības pārvalde

Talsu novada izglītības pārvalde ir Talsu novada domes izveidota iestāde, īsteno novada kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Darbības mērķi ir:

  • organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Talsu novada pašvaldības brīvprātīgām iniciatīvām;
  • veicināt un nodrošināt izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem pozitīvu attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai;
  • atbalstīt Iestāžu vadītājus Iestādes attīstības un kolektīvam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir Talsu novada pašvaldības:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • vispārējās izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skolas);
  • Bērnu un jauniešu centrs

Metodiskā pārraudzībā arī Talsu Kristīgā vidusskola un pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem arī Dundagas, Rojas un Mērsraga vispārizglītojošās izglītības iestādes. Izglītības pārvalde veic grāmatvedības funkcijas visām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.


Talsu novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS

Talsu novada Izglītības pārvaldes KONTAKTINFORMĀCIJA


Izglītības pārvaldes norēķinu rekvizīti:

TALSU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Kareivju iela 7, Talsi, LV-320
Reģ.Nr.90000011997

SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053

Banka CITADELE, kods:PARXLV22
Konts: LV31PARX000224070002