PII Darba plāns 2019./2020.mācību gadam

PII Darba plāns 2019./2020.m.g.

GADA TĒMA – Kompetenču pieejas mācību procesā realizācija veicot pamatuzdevumus pirmsskolas programmu īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.

Galvenie mācību uzdevumi:
1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
 • Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
 • Pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem.
2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.
 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide.
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem, runājošās sienas izveide.
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros.
3.Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem.
 • Bērna formatīvā un summatīvā vērtēšana.
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
4.Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.
 • Vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces.
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi.
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm.
 • Atvērto durvju dienas.
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.
5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.
 • Turpināt rosināt skolotājas bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.
Mēnesis
Pasākums
Iestāde
Praktikums-radošā/s darbnīciņa/ as * Iestāde, kura vēlas var pieteikt un organizēt savā iestādē radošo darbnīcu, kurā iestādes pedagogi/gs apmāca citus veidot , gatavot interesantas lietas.
Māc. g. ietvaros Kompetenču pieeja mācību saturā Aprobācijas iestādes , ekspertu , konsultantu konsultācijas iestādē , kursi
Augusts Izglītības iestāžu apsekošana  
Vadītāju, vietnieku, metodiķu sanāksme
Pedagogu profesionālās pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestādēm “Mācību pieejas maiņa, īstenojot iekļaujošu izglītību pirmsskolā” (A, 36 stundas) 2.; 9.;16.;23. augusts

Talsu novada Izglītības pārvaldes semināru telpā

Septembris Medicīnas māsu diena Talsu PII Kastanītis
Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē kur iesaistās arī mūzikas, sporta skolotāji, logopēdi u.c.
Radošā darbnīca pedagogiem “ Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas” VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments- 9.09. plkst 9:30 Talsu novada IP zālē
Vadītāju vietnieku, metodiķu metodiskā diena

sadarbībā ar sākumskolas metodiskās apvienības vadītāju, skolotājiem

Oktobris Mazo solistu dziedāšanas svētki “Mazputniņš” 30.10. plkst.10:00 Talsu PII “Pīlādzītis” pasākums
Sporta skolotāju metodiskā diena Sporta skolotāji pārrunā aktualitātes
Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē
Novembris Mūzikas skolotāju metodiskā diena Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes
Pirmsskolas izglītības iestāžu Orķestru parāde ????
Decembris Bērnu radošo darbu izstāde Talsu novada Izglītības pārvalde
Janvāris Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē
Februāris Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē
Marts Mūzikas skolotāju metodiskā diena Mūzikas skolotāji pārrunā aktualitātes
Dambretes turnīra ”PRĀTO GUDRI” Talsu PII “Sprīdītis ” pasākums
Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē
PII konference “ ” Talsu 2. vidusskola
Aprīlis Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. **Iestāde sazinās ar iestādi un vienojas par apmeklējumu un dalās pieredzē
Sporta skolotāju metodiskā diena Sporta skolotāji pārrunā aktualitātes
Kurzemes – Zemgales mūzikas skolotāju konferenci Talsu pamatskola
Sešgadīgo bērnu sporta spēles Talsu sporta halle
DZEJAS SVĒTKI „DZEJOLĒNS – 2018” Laidzes PII “Papardīte” pasākums
Maijs Medicīnas māsu diena Virbu pamatskola
Sporta diena “Kastanīša kauss” (Talsu pilsētas PII) Talsu PII “Kastanītis” pasākums

 

*- pasākumā piedalās pedagogi no citām iestādēm, kuriem tas interesē. Pasākumam varētu būt dalības maksa, ja ir nepieciešami materiāli, kurus iepērk, cilvēks, kas apmācīs kādai interesantai lietai, vai arī interesenti brauc ar savu materiālu, ko norādījuši rīkotāji. Norises laiks un mēnesis pēc iestādes izvēles.

**Katra pirmsskolas izglītības iestāde sazinās ar kādu no Talsu novada vai sadarbības partneru ( Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu) pirmsskolas izglītības iestādi un vienojas par apmeklējumu, dalās pieredzē