“Džimbas drošības programma” pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem

Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu  „Centrs Dardedze” īsteno projektu ”Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”, kas tiek realizēts ar “Kids First Foundation”  finansiālu atbalstu. “Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kuras darbības mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības. Dardedze aktīvi strādā, lai vardarbība nenotiktu, bet gadījumos, ja vardarbība ir notikusi, piedāvā profesionālas konsultācijas un […]

Uzsākta ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana Talsu novadā

Talsu novada Izglītības pārvalde kā Izglītības kvalitātes valsts dienesta sadarbības partneris uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001)īstenošanu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp […]

Kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā

2018.gada janvārī, februārī, martā Talsos tiek īstenota profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma un apmācību metodoloģija speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros. Kursus organizē Latvijas Pašvaldību mācību centrs 40 akadēmisko stundu (5 dienas) profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības […]